رمز نگاری ISO 7811 به صورت HiCo و LoCo رتراشه تماسی و تراشه های بدون تماس iClass,DESFire,MIFAREساخت:انگلیس

نمایش یک نتیجه