نرم افزار حضور غیاب اطلس

تماس بگیرید

دو نسخه پیشرفته و استاندارد

دارای اپلیکیشن موبایلی در نسخه پیشرفته

اتصال به سامانه ی حقوق و دستمزد

ثبت تردد از طریق موقعیت جغرافیایی

وضعیت انبار : تماس بگیرید

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

این نرم افزار دو نسخه پیشرفته و استاندارد دارد که برای اطلاع از قیمت تماس حاصل نمایید

ویژگی های مهم

دو نسخه پیشرفته و استاندارد

دارای اپلیکیشن موبایلی در نسخه پیشرفته

اتصال به سامانه ی حقوق و دستمزد

ثبت تردد از طریق موقعیت جغرافیایی

وضعیت انبار : تماس بگیرید

تحویل اکسپرس تهران
مشاوره 100% رایگان
2 روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصالت کالا

توضیحات

سامانه اطلــس حضــور و غیــاب، نــرم افــزاری کامــلا تحــت وب اســت کــه قابلیــت بکارگیــری و اســتقرار در ســازمانهایی بــا پیچیدگــی بــالا در محاســبه ی کارکــرد پرســنل را دارا میباشــد. ازطرفــی ایــن نــرم افــزار قابلیــت ارائــه ی خروجی هــای اســتاندارد حقـوق دسـتمزد را داراسـت، تـا پـس از محاسـبه ی کارکـرد، امـکان محاســبه حقــوق پرســنل بصــورت مکانیــزه نیــز فراهــم باشــد.
در نهایــت یکپارچگــی و ســازگاری اطلاعاتــی بــا ماژول هــای دیگــر هماننــد اپلیکیشــن موبایــل اطلــس، اطلــس اربــاب رجــوع، مدیریــت عملکــرد اطلــس و سیســتمهای پرســنلی اســتاندارد موجــود در ســازمانها باعــث ســهولت در بکارگیــری ایــن محصــول شــده اســت.

ویژگی های نرم افزار حضور غیاب اطلس

  • اتصال به سامانه ی حقوق و دستمزد

راهــکار درســت انطبــاق خروجــی بــر اســاس اســتاندارد PIF) Framework Integration Payroll )بوده کــه مـورد پذیـرش اکثـر سیسـتم های حقـوق دسـتمزد است.

  • مدیریت جریان کارها

در نــرم افــزار اطلــس حضـور و غیـاب نیـز موضـوع جریـان کاری بصـورت یـک مــاژول بــارز و پیشــرفته در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه امــکان طراحــی گــردش کارهــای مختلــف مــورد نیــاز ســازمان را فراهــم مینمایــد.

  • گزارش ساز و گزارشات متنوع و پویا

سیســتم اطلــس قــادر بــه ارائــه ی گزارشــات متنوعــی بــوده و همچنیــن بــا برخــورداری از گزارش سـاز آنلاین امـکان سـاخت انـواع گزارشـات را نیـز فراهــم مــی آورد. الزم بــه ذکــر اســت کلیــه ی گزارشــات قابلیــت ارائــه ی خروجــی بــه انــواع فرمت هــا نظیــر ,pdf Text, Excel را دارا میباشــند.

  • قانون ساز نرم افزار حضور غیاب اطلس

بــا وجــود پیــاده ســازی بیــش از 200 قانــون پــر کاربـرد در نـرم افـزار اطلـس حضـور و غیـاب، بدلیـل وجود تفـاوت احـکام و مقـررات بیـن سـازمانها در ایـن حـوزه، قابلیــت ســاخت قانــون در مــاژول قانــون ســاز اطلــس تعبیــه گردیــده اســت کــه مشــتری را قــادر بــه ســاخت انــواع قوانیــن ســازمانی مــی ســازد.

  • مرخصی

از قابلیت های مرخصی نرم افزار می توان به بودجه بندی انواع مرخصی، محاســبه مانــده مرخصــی قابــل انتقــال بــه ســال
بعـد، کنترل میزان استفاده از مانده مرخصی، امکان تغییر مبنای سال محاسباتی مرخصی، امــکان محاســبه مرخصــی بــر اســاس ســال قــراردادی،  امــکان محاســبه مرخصی هــای قابــل پرداخــت، غیــر قابــل پرداخــت، ســوخت شــده و … اشاره نمود.

  • و قابلیت های دیگری چون سطح دسترسی و امنیت، تایم شیت کاری و… از موارد این نرم افزار است.

یکی از قابلیت های چشم گیر این نرم افزار حضور غیاب اطلس ، سامانه اپلیکیشن است که با این سامانه به راحتی می توان به کارتابل و داشبورد نرم افزار مدیران و کارمندان دسترسی یابند و گزارشات مورد نیاز خود را مشاهده کنند حتی مدیران می توانند با استفاده از قابلیت موقعیت جغرافیایی برای ثبت تردد در این حالت  مدیران می توانند دستگاه مجازی تعریف نمایند و کاربران با قرار گیری در آن موقعیت ورود و خروجشان در سیستم ثبت گردد در این حالت دیگر نیازمند خرید دستگاه های سخت افزاری حضور غیاب نمی باشد.

شما می توانید این نرم افزار را به راحتی از فروشگاه اینترنتی سام استور خریداری نمایید و یا با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نرم افزار حضور غیاب اطلس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.